Liste "Seil"

Ergebnisse 1-7 von 7
Name: Ulrig Betz  († 1541.06.13.)
Beruf:palnpinter (Ballenbinder)
Gruppe:Dienstleister
Geräte:Seil; Riegel (Spalt)
Name: Hans Knoblach  († 1595.04.22.)
Beruf:Palenbinder (Ballenbinder)
Gruppe:Dienstleister
Geräte:Seil; Riegel (Spalt); Messer; Beutel
Name: Georg Henla  († 1640.03.30.)
Beruf:Fingerhutmacher; Pallenbinder (Fingerhutmacher; Ballenbinder)
Gruppe:Metallverarbeitendes Gewerbe; Dienstleister
Geräte:Seil; Riegel (Spalt)
Name: linhart schuster   († 1534.04.18.)
Beruf:pall(e)n pyntter (Ballenbinder)
Gruppe:Dienstleister
Geräte:Stock; Seil
Name: Sixt Tanner  († 1553.10.03.)
Beruf:palnpinder (Ballenbinder)
Gruppe:Dienstleister
Geräte:Riegel (Spalt); Seil
Name: Wolff hoffman  († 1569.10.08.)
Beruf:metzker (Metzger (Ochsenschlachter))
Gruppe:Fleischverarbeitendes Gewerbe
Geräte:Beil; Seil
Name: Michael Schmid  († 1609.08.30.)
Beruf:Zimmermann; Brunnenfeger
Gruppe:Holzverarbeitendes Gewerbe; Dienstleister
Geräte:Seil; Eimer; Hammer